ALGEMENE VOORWAARDEN online WORKSHOPS EN TRAININGEN
De Spreng academie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ONLINE workshops en trainingen georganiseerd door de Spreng

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Centrum de Spreng, Poligono 13, Parcela 539, Penas, 29716, Canillas de Aceituno, Spain, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20155935

Online Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een online workshop/training van de Spreng. Hierdoor verbindt de Spreng zich jegens de participant tot het verschaffen van een door de Spreng aangeboden en door hen gemaakte online workshop/training.
Participant : De partij met wie de Spreng een online workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de Spreng. De participant, die een online workshop/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de online workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door de Spreng

Centrum De Gouden Driehoek heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de Spreng zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Spreng aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de Spreng kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van De Spreng.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

De Spreng aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Als de online workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de Spreng. Eventuele schade wordt door de Spreng vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de Spreng is toe te rekenen noch aan de persoon/ organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/ of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/trainer of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan de Spreng zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade..

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een online workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de Spreng van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering /Restitutie

* Indien de Online Training wordt geannuleerd voordat de eerste trainingsles (Mindfulness Zelfcompassie Online Training Les 1 -wat is zelfcompassie) is verstuurd, wordt het volledige betaalde bedrag minus € 15,= administratiekosten gerestitueerd. Annulering kan alleen per mail (info@despreng.energy)of per post.
* Annulering/Restitutie is niet meer mogelijk nadat de eerste training (Mindfulness Online Training - Les 1 – wat is zelfcompassie) verzonden is.

Artikel 8 Auteursrecht

Het is niet toegestaan om - zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Spreng- workshop/cursusmateriaal te kopiëren en/of te delen met derden. De online workshops/trainingen zijn alleen bestemd voor participant en mogen op generlei wijze gedeeld worden met derden.

Artikel 9 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Spreng, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de online workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Spreng. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.